Bericht tot uitschrijving

Geachte Meester, 
 
U heeft zonet aangegeven dat u zich wenst uit te schrijven uit de nieuwsberichten, die u door de Orde van Advocaten, Balie Limburg regelmatig worden toegestuurd.
 
Balie Limburg is op grond van art. 495, e.v. Ger.W. bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Ze heeft de bevoegdheid om initiatieven en maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels, de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en de rechtzoekende. Ze is er ook toe gehouden om de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de advocaten te behartigen.
 
Aan de hand van de nieuwsberichten wordt u in kennis gesteld van reglementen, deontologische regels en adviezen, de werking van de tweedelijnsbijstand, Salduz, opleidingen, wetgevingsdossiers, verkiezingen en andere berichten in de meest ruime zin, in het belang van de beroepsgroep.
 
De verwerking van uw e-mailadres is dus noodzakelijk om aan onze wettelijke opdracht te kunnen voldoen, waardoor wij overeenkomstig art. 17.3.b AVG niet op uw verzoek kunnen ingaan.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen