Balie Limburg

Privacybeleid

Algemeen 

In België is elke advocaat verplicht lid van een lokale orde van advocaten, ook de balie genoemd. In het Nederlandstalige landsgedeelte zijn er dat acht, waaronder Balie Limburg. Alle balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse balies.  

Een balie waakt zowel over de belangen van de rechtzoekende als over de belangen, de onafhankelijkheid en de deontologie van de advocaten die er lid van zijn. Daarnaast staan de balies onder andere in voor de beroepsopleiding van advocaten-stagiairs en de permanente vorming van advocaten. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en gaat uit van Orde der Advocaten, met zetel te Parklaan 25 bus 9, 3500 Hasselt, (Hierna Balie Limburg).


Balie Limburg stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Balie Limburg of één van haar diensten kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres , telefoonnummer, IP-nummer, …. ). Dit zijn uw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de website of door aan onze diensten uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.  

De verwerking van persoonsgegevens 

Balie Limburg verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten.  Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de registratie op onze tools, aansluiting bij de Balie Limburg of wanneer door Balie Limburg diensten worden verleend.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de geldende privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer specifiek de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, vertrouwelijke, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel.

De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Balie Limburg verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:  

 • Dossierbeheer; 
 • Aanduiden van een advocaat in tweedelijnsbijstand;  
 • Het aansluiten bij de balie en opvolging van dossiers; 
 • Opvolging van de wisselwerking tussen advocaten, balie en justitie. 
 • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerp dat u kan aanbelangen; 
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om uw briefwisseling, correspondentie te verzorgen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen; 
 • Wanneer het legitiem belang van de balie dit vereist, maar dit steeds duidelijk is naar u als betrokkene;

Wanneer uw dossier wordt behandeld door de Balie Limburg geeft u algemene toestemming om de persoonsgegevens te verstrekken aan verwerkers of gelieerde ondernemingen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de balie dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking.  Dit gebeurt steeds op proportionele wijze en in de lijn met de geldende regelgeving waaraan de balie moet voldoen.

 

Balie Limburg opteert voor verwerkers die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen.

Via de website worden slechts een beperkt aantal persoonsgegevens verzameld. De website heeft als doel de bezoekers wegwijs te maken bij de diensten die verleend worden door de balie.

Een aantal gegevens worden door de website op een automatische wijze verzameld, dit is gebruikelijk bij websites. Dit kan door middel van het gebruik van ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Balie Limburg gebruikt technische en functionele cookies. Voor analytische, tracking , third party cookies en varianten zal toestemming worden gevraagd aan u als gebruiker.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.   

Rechten van de betrokkene 

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart (zonder foto), naar het e-mailadres  secretariaat@balielimburg.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het gerechtvaardigd belang van de balie of door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waarbij uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.    

Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Balie Limburgheeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 In geen geval kan Balie Limburg aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@balielimburg.be.

 Juistheid van uw gegevens 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Balie Limburg. 

Aangaande minderjarigen 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@balielimburg.be , dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien het een online applicatie betreft van één van onze klanten verzoeken wij u zich eerst tot hen te richten, gezien zij primair verantwoordelijke zijn voor het verzamelen van de gegevens.  

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Balie Limburg of rechthoudende derden. 

Informatie op de website  

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Balie Limburg bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Balie Limburg.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kan ons platform geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt Balie Limburg deze gegevens niet.  Balie Limburgverklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 Aansprakelijkheid 

Balie Limburg kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Balie Limburg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Balie Limburg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere diensten, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.   

De Privacyverklaring is onderworpen aan het Belgisch recht.  

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en/of de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene die bevoegd zijn voor het arrondissement Hasselt-Tongeren zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.